Thursday, May 31, 2018

Sarvam midhya ra

సర్వంబు దెలియు మనుజులకెల్లా
సర్వంబు ఒడ్డుదురు సరియైన జోడి వెదుకుచు
సర్వంబు నర్పింతురు సరసపు సల్లాపుములమధ్య
సర్వంబు పోయెనని బావురుమందురు సెలయేటి పొంగు తగ్గగనే
సర్వంబు దెలిసిన వాడా సర్వంబు సర్వంబు కానీ యచట
సర్వంబు మాయరా అర్భకుడా అబ్బిగాడా 

No comments: